گسکت

صنعتی که موضوع آن کار با سیالات باشد انتخاب نوع اتصال ها و نحوه نشت بندی آنها اهمیت بسیار ویژه ای پیدا می نماید. اکنون با عنایت به لطف الهی شرکت کیمیا تراب پارس با نگرش و مطالعه تجربیات پدید آمده، تشریک مساعی با متخصصان و کاربران گسکت های گوناگون و ارائه محصولات ناتراب با بهبود توانایی خود, سعی در ایجاد مهارتهای جدید و منحصربفرد را دارد.

natrab برند


در اینجا می توانید کاتالوگ ها را دانلود کنید


See all
rubber steel3
4
RTJ9
PACKING7
IG17
ELASTOMERS4
home_company_pic12

محصولات شرکت ما به تاسیسات برای نشت بندی کمک می کند.


See a campaign promoting our help